keyboard_arrow_downPersoonsgegevens

ForPetsAndPeople.com is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt ForPetsAndPeople.com om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat bij ons kenbaar maken.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat ForPetsAndPeople.com zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die ForPetsAndPeople.com jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten
corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk bij ons aanvragen.

Onze Privacy verklaring kunt u hier raadplegen: Privacy Statement

keyboard_arrow_downAansprakelijkheid derden jegens de houder van de website

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot (alle onderdelen van)
deze website - waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto's e.d. - alsook de rechten met
betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen,
berusten uitsluitend bij ForPetsAndPeople.com, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden
toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
ForPetsAndPeople.com niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en
voor welk doel dan ook te (doen) overdragen, verveelvoudigen, bewerken of te verspreiden. Het is de
bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze website voor
eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.

keyboard_arrow_downAansprakelijkheid van de houder van de website jegens derden

De door ForPetsAndPeople.com verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
ForPetsAndPeople.com streeft er voorts naar om deze website voortdurend te onderhouden en te
actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze - en het gebruik van de informatie.

De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden, zijn niet door ForPetsAndPeople.com ingericht en worden ook niet door ForPetsAndPeople.com onderhouden. ForPetsAndPeople.com aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een website verwijst, (iv) informatie, die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van ForPetsAndPeople.com.

keyboard_arrow_downContractsinhoud

Contractsinhoud
Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website zijn de algemene voorwaarden van ForPetsAndPeople.com van toepassing die op verzoek worden toegezonden en te vinden zijn op www.forpetsandpeople.com/algemene-voorwaarden.