Lees de informatie van deze algemene voorwaarden goed door alvorens u bij ons besteld. Door te bestellen bij ons gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

keyboard_arrow_downIndex

Artikel 1     Definities
Artikel 2     Identiteit van de ondernemer
Artikel 3     Toepasselijkheid
Artikel 4     Het aanbod
Artikel 5     De overeenkomst
Artikel 6     Herroepingsrecht
Artikel 7     Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8     Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9     Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10   Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11   De prijs
Artikel 12   Nakoming en extra garantie
Artikel 13   Levering en uitvoering
Artikel 14   Betaling
Artikel 15   Klachtenregeling
Artikel 16   Geschillen
Artikel 17   Aanvullende of afwijkende bepalingen

keyboard_arrow_downArtikel 1 Definities

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager
: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroepinghet in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Techniek voor communicatie op afstandmiddel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

keyboard_arrow_downArtikel 2 Identiteit van de ondernemer

Naam: For Pets And People B.V.

Locatie (geen bezoekadres): Marssumerstraat 15, 8913AE  Leeuwarden;

Land: the Netherlands

KvK nummer: 75357003;

BTW nummer: NL860251615B01;

E-mail: info@forpetsandpeople.com.

keyboard_arrow_downArtikel 3 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de
ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de
algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo
spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige
lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene
voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden
langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs
elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op
de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

keyboard_arrow_downArtikel 4 Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt
dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,
digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling
van het aanbod door de consument mogelijk te maken. A ls de ondernemer gebruik maakt van
afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten
en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

keyboard_arrow_downArtikel 5 De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment
van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische
en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt
hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de
ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijnbetalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument
op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

5.1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten
terecht kan;

5.2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;

5.3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

5.4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud;
voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of
uitvoering van de overeenkomst op afstand;

5.5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

5.6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

keyboard_arrow_downArtikel 6 Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. REcht van herroeping kan alleen uitgevoerd worden middels een herroepingsformulier in te vullen en op te sturen naar ForPetsAndPeople. Na bevestiging van de ondernemer mag de consument het gekochte product terugsturen op eigen kosten. Het het roepingsformulier kan hier worden gedownload: Herroepingsformulier (Engels)

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de
consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

2.1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft
ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het
bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

2.2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de
dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het
laatste onderdeel heeft ontvangen;

2.3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde
periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste
product heeft ontvangen.

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht
of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden
na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde
bedenktijd.

Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft
verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt
de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

keyboard_arrow_downArtikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken
en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het
product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

keyboard_arrow_downArtikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. A ls de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige
wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,
zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de
ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De
consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt
voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs
mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. A ls de
ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer
aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. A ls de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

keyboard_arrow_downArtikel 9 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Herroeping is alleen mogelijk met herroepingsformulier wat te downloaden is via de website of aan te vragen via e-mail. Na ontvangst van het formulier ontvangt de klant een ontvangstbevestiging per e-mail.
2. De ondernemer vergoedt de betaling(en) van de klant niet.  Tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk bevestiging is verzonden door een medewerker van ForPetsAndPeople.com 
3. De ondernemer gebruikt voor mogelijke terugbetaling alleen bankoverschrijvingen, tenzij de consument en de ondernemer anders overeenkomen en dit schriftelijk is bevestigd aan de consument door een medewerker van ForPetsAndPeople.com
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet
terug te betalen.

keyboard_arrow_downArtikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht,
maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld:

1.1.Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de
herroepingstermijn kunnen voordoen;

1.2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet
geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of
beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

1.3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

1.4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet
geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is
verbroken;

1.5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
producten;

keyboard_arrow_downArtikel 11 De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op
heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
4.1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
4.2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de
dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

keyboard_arrow_downArtikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens
voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie
beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten
in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier,
importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent
die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming
van zijn deel van de overeenkomst.

keyboard_arrow_downArtikel 13 Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
verlening van diensten.
2. A ls plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,
zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht
op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald
heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend
gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

keyboard_arrow_downArtikel 14 Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de
door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van
de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de
overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn
aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden
nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is
bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door
de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van
14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van
betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over
openstaande bedragen tot € 2.500, =; 10% over de daaropvolgende € 2.500, = en 5% over de volgende
€ 5.000, = met een minimum van € 40, =. De ondernemer kan ten voordele van de consument
afwijken van genoemde bedragen en percentages.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GROOTHANDELAARS/DISTRIBUTEURS!

Wanneer u als groothandel,reseller of distributeur bestelt en ervoor kiest om met PayPall te betalen, voegen we achteraf een percentage toe aan uw totale bestelwaarde bij de bestelling:

0,00 tot 2500,00 - 3,4%

2500,00 tot 10.000,00 - 2,9%

10.000,00 tot 50.000,00 - 2,3%

Verzendkosten worden ook achteraf toegevoegd.

keyboard_arrow_downArtikel 15 Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig
deze klachtenprocedure. Klachten kunnen worden gezonden naar info@forpetsandpeople.com.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij
de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. A ls een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in
onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.
5. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden
via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden
op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij
om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

keyboard_arrow_downArtikel 16 Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

keyboard_arrow_downArtikel 17 Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze
dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager.